AuraKingDom - SkyBlock

AuraKingDom - SkyBlock
About
Address Play.AuraKingDom.tk:19132
Hostname PocketMine-MP Server
Status Checked <1 minute ago
Players 0 / 30
Location Vietnam
Version 1.9.0
Registered by ZzKino
Registered since November 19th, 2018 06:22 AM EST
Last update December 25th, 2018 11:15 AM EST
Tag(s) Economy PvP Skyblock VoteReward Xbox Account

Share This Server

Statistics
Uptime
Vote(s) 23
Rank 186
Score 25
Favorited 2
Discussion(s) 0

Share This Server

Description

• Máy chủ SkyBlock Việt Nam
- Một số chức năng của máy chủ
+ Hàng rào và nước sẽ tạo khoáng sản
+ ChestShop : /shop,/cshop
+ Pvp : /warp pvp
+ Mua Phù Phép : /buyec
+ Trao đỏi hàng hóa: /ah
+ Hệ thống tiền tệ: Yên, Point
Còn nhiều tính năng khác,...
• Tham gia máy chủ ngay nào....